FörberedelserÅtersamlingsplats

Det är viktigt att förbereda sig för nödsituationer innan de uppstår. Du skall känna till den del av byggnaden du befinner dig i och kunna lokalisera:

 • Utrymningsvägarna
 • Återsamlingsplatsen efter utrymning (längs A-byggnadens vägg nära entrén till D-byggnaden)
 • Första hjälpenstationer, hjärtstartare, ögonduschar och nödduschar
 • Närmaste brandlarmsknapp och brandsläckare
 • Ventilationsbortfallslarm där sådana finns
 • Gaslarm där sådana finns
 • Skyddade och kontrollerade områden (strålsäkerhet)

Det är ytterst viktigt för allas säkerhet att utrymningsvägarna hålls fria och att säkerhetsutrustning inte blockeras.

 

Nödläge

Anläggningen är utrustad med branddetektorer. När en brand detekteras startar utrymningslarmet i den del av anläggningen varifrån larmet utlösts. Larmet skickas vidare till SOS Alarm.

Utrymning

Utrym byggnaden då utrymningslarmet (larmklockor) ljuder eller utrymning annonseras i högtalare (E-byggnaden). Detta gäller även om du själv inte noterat någon fara. Lämna byggnaden via någon av utrymningsvägarna och gå till återsamlingsplatsen. På vägen ut, varna personer i din närhet och uppmana dem att utrymma. Använd inte hiss.

Om du uppmärksammar en brand eller något annat allvarligt hot

Du måste alltid sätta din egen säkerhet främst. Att det blir ytterligare olycksfall är aldrig rätt. Om det går att göra på ett säkert sätt: Rädda dem som är i fara och varna dem som är hotade av faran. Tryck på en brandlarmsknapp för att starta utrymningslarmet (larmet skickas också till SOS Alarm) och utrym byggnaden. Ring 112 till SOS Alarm så snart som möjligt för att ge ytterligare information till räddningstjänsten. Möt alltid räddningstjänsten när den anländer och visa den till olycksplatsen.

Vid en liten brand

Du skall aldrig gå in i ett rökfyllt område men försök om det är möjligt att släcka branden med brandfilt eller brandsläckare. Om du inte kan släcka branden, begränsa brandspridningen genom att t.ex. stänga dörrar under utrymningen.

Ventilationsbortfallslarm

Kemilaboratorierna, vissa strålrör och en del andra områden har ventilationsbortfallslarm. När dessa utlöses är det i regel tillräckligt att utrymma området i fråga. Om du känner till att den pågående verksamheten i området skulle kunna orsaka fara utanför området, t.ex. om akutgiftiga substanser skulle kunna frigöras, tryck in en brandlarmsknapp för att genomföra en utrymning av den berörda delen av anläggningen. Ytterligare information om hantering av giftiga ämnen finns under kemi- och gassäkerhet.

Personsäkerhet

Ge första hjälpen, vid hjärtstillestånd med hjälp av närmaste hjärtstartare. Om möjligt, stanna kvar hos den skadade. Ropa på hjälp och, om nödvändigt, be någon ringa 112 till SOS Alarm för en ambulans. Se till att någon möter ambulansen och visar vägen till den skadade.

Rapportering av tillbud och arbetsskador

Tillbud

Tillbud är situationer eller händelser som kunde ha lett till en olycka eller hälsoproblem. Alla tillbud skall rapporteras till linjchef och HSE manager. Det är också möjligt att rapportera tillbudet anomymt.

Arbetsskador och allvarliga olyckor

Om du råkat ut för en olycka eller allvarligt tillbud som kunnat vara ett hot mot liv och hälsa skall du genast informera din linjechef och HSE manager.Detta gäller också olyckor som inträffat på väg till eller från arbetet. Alla olyckor och allvarliga tillbud skall också rapporteras till Arbetsmiljöverket genom linjechefens försorg.

On du inte är anställd vid MAX IV skall du kontakta din lokala kontaktperson.

Information om rapportering finns här: https://intranet.maxiv.lu.se/safety/systematic-work-environment-management/reporting-occupational-injuries-and-incidents/

 

Allmänna regler

Några allmänna regler som gäller hela anläggningen finns listade nedan. Regler för speciella områden eller arbetsmoment finns på annan plats.

Tillträdesregler

För att ges tillträde till MAX IV-laboratoriet på egen hand och för att få ett MAX ID kort måste du vara minst 18 år gammal, gått igenom säkerhetutbildningen samt klarat säkerhetsprovet. Du får inte ge eller låna ut ditt MAX ID kort till någon annan, eller släppa in någon som inte har ett eget MAX ID kort.

Vissa områden och arbetsmoment har särskilda säkerhetskrav och säkerhetsregler som kan ändras – följ skyltning och aktuella regler.

Områden där byggarbete pågår är avgränsade och tillträdesregler finns uppsatta lokalt. Dessa regler omfattar i regel krav på hjälm, varselväst och skyddsskor.

Du kan ta med besökare till anläggningen för arbetsrelaterade besök. Privat kan anställda ta med ett litet antal besökare om detta kan göras på ett sätt som inte stör pågående verksamhet. Besökarna skall registreras i receptionen och åtföljas av dig under besöket. Du har ansvaret för att säkerhetsreglerna följs. Ta bara med besökare till områden där du är bekant med riskerna. Besökare yngre än 15 år får endast lov att besöka kontorsbyggnaderna och besökare yngre än 18 år får inte beträda kontrollerat område.

Brandsäkerhetsregler

 • Brandfarliga gaser och vätskor skall förvaras i avsedda ventilerade skåp då de inte används. Undantag: Lösningsmedel avsedda för rengöring får förvaras i små flaskor vid arbetsplatsen. Mängden skall minimeras och får aldrig överstiga den mängd som är angiven i områdets ATEX-dokumentation
 • Omtappning av brandfarlig vätska till mindre behållare skall ske i dragskåp eller utomhus
 • Minimera mängden brandfarligt material vid arbetsplatsen och gör dig av med förpackningar och andra lättantändliga varor så snart som möjligt, senast vid arbetsdagens slut
 • Blockera inte utrymningsvägar och säkerhetsutrustning
 • Heta arbeten får endast utföras av dem som har erforderlig utbildning och giltigt tillstånd.

Truckar, traverser, liftar, betongdörrar och kranar

Truckar, traverser, liftar, betongdörrar och kranar får bara användas av dem som har erforderlig utbildning. Relevant skyddsutrustning skall användas.

Elsäkerhet

Kontakta el- och power supply-teamet om du behöver hjälp med installationer eller andra elarbeten. Endast personer inskrivna i vårt egenkontrollprogram får utföra dessa.

OBS! Detta gäller även arbeten du enligt svenska regler får lov att utföra i ditt privata hem. Fråga om du är osäker!
Utrustning som inte är CE-märkt (hemmabyggd eller modifierad) måste godkännas av el- och power supply-teamet innan inkoppling kan ske.

Magnetiska fält

Magnetiska fält från några av labotatoriets installationer kan störa medicinska implantat som t.ex. pacemakers. Om du har ett sådant implantat, kontakta närmaste chef/lokal kontaktperson.

Ensamarbete

Ensamarbete innebär arbete som utförs i fysisk eller social isolering från andra människor och skall så långt möjligt undvikas. Riskfyllda arbetsuppgifter får inte utföras som ensamarbete.

När det gäller att avgöra om ett arbetsmoment får genomföras eller inte är det viktigt att ta hänsyn till om det finns möjlighet att snabbt få hjälp om något oförutsett inträffar. Detta kan, beroende på arbetsmoment, ofta lösas genom t.ex. mobiltelefonkontakt, att någon med lämpliga intervaller kontrollerar att allt är väl eller att man tar hjälp av någon annan person i närheten.

Särskilda risker för gravida och ammande kvinnor

Om du är gravid eller ammande ska din närmaste chef genomföra en risk- och konsekvensanalys samt vidta de åtgärder nödvändiga för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. I det fall en identifierad risk inte kan elimineras måste arbetsgivaren åtgärda risken så långt som möjligt och, om det behövs, ge kvinnan andra arbetsuppgifter.

Du får inte arbeta så länge risken kvarstår. Gravida kvinnor förses med EPDs om de själva önskar det eller vid rekommendation från strålskyddsgruppen.

Om du inte är anställd på MAX IV, ska din egen arbetsgivare göra riskbedömningen för ditt arbete. Vänligen visa riskbedömningen för din kontaktperson på MAX IV före eller vid ankomst. Det kan finnas fler risker att ta i beaktande på anläggningen.

Mer information hittar du via länken i högerkolumnen.

Rapportering av händelser, förhållanden och avvikelser gällande säkerhet

Anställda och entreprenörer uppmanas att rapportera händelser, förhållanden och avvikelser som har eller skulle kunna ha betydelse för säkerheten. Gäller det strålsäkerhet, skall strålsäkerhetsjouren kontaktas så snart som möjligt. Vi vill poängtera vikten av att också rapportera skador på utrustning som du själv råkar orsaka. MAX IV försäkrar att detta kan göras utan risk för negativa påföljder.

Skalskydd

Samtliga ytterdörrar är kopplade till anläggningens inbrottslarm. Ingångsdörrar, d.v.s. dörrar med kortläsare, ger larm om dörren hålls öppen mer än 60 sekunder (en summerton hörs under 30 sekunder innan detta inträffar). Andra ytterdörrar larmar omedelbart då de öppnas.

Kontaktinformation

Rema Malar +46-(0)730-57 25 79 t.f. HSE manager

Stefan Wiklund +46-(0)709-32 33 43 Bevakning, Brandskydd

Björn Nilsson +46-(0)730-38 29 42   Brandskydd