Denna del ska läsas igenom av all personal som behöver hantera biologiska prover i Biolabbet och preplabben.

Biologiska organismer kommer att användas vid vissa experiment på MAX IV. Det finns potentiella risker med att arbeta med biologiska organismer och säkerhetsreglerna kring dessa måste alltid beaktas.

Observera: Den här sidan är under uppbyggnad och mer information om regler kommer att läggas till i framtiden. Medarbetare ska regelbundet kontrollera om uppdateringar lagts till på sidan.

 

1. Tillämpliga regelverk

 • AFS 2018:4 — Smittrisker
 • AFS 2019:3 – Medicinska kontroller i arbetslivet
 • AFS 2007:5 – Gravida och ammande arbetstagare
 • BSL — Biosäkerhetsnivå
 • Biolabb — Biologiska Laboratorium

 

2. Risker

2.1 Biosäkerhetsnivå

BSL-4 är den högsta biosäkerhetsnivån;

BSL-3 är lämpligt för arbete som involverar mikrober som kan orsaka allvarlig och potentiellt dödlig sjukdom via inandningsvägen;

BSL-2 är lämpligt för arbete som involverar biologiska agens med måttlig potentiell risk för personal och miljö;

BSL-1 är lämpligt för arbete med väl definierade ämnen som inte orsakar sjukdom hos friska människor. Dessa agens bör utgöra minimal potentiell risk för laboratoriepersonal och miljö.

 

MAX IV har kapacitet och är utrustat för arbete med biologiska organismer på BSL-1. Det är tillåtet att hantera biologiska agent i preplabben men större manupulation av biologiska prover måste utföras i Biolabb.  Tillträde till biolaboratoriet kräver separat träning. Kontakta Biolabb Manager.

Om ett experiment med biologiskt material också kräver användning av kemikalier och/eller gaser, vänligen se avsnitten om Kemikaliesäkerhet.

 

2.2 Regler för Biolaboratorium

 • Riskbedömningar måste utgöras och godkännas av MAX IV säkerhetsgrupp innan något experiment startas.
 • Alla incidenter eller olyckor måste rapporteras omedelbart till MAX IV säkerhetsgrupp.
 • Om något spill av farliga produkter når ut i miljön (t ex spill i vaskar eller i golvbrunnar) måste MAX IV säkerhetsgrupp omedelbart kontaktas.
 • Riskfyllda arbeten får inte utföras ensam.
 • Lämplig personlig säkerhetsutrustning måste användas. Labbrock och heltäckande skor måste användas; säkerhetsglasögon och handskar av lämpligt material måste användas enligt riskbedömningen under arbete i laboratoriet.
 • Använda handskar ska behandlas som farligt avfall.
 • Tvätta och desinfektera händer innan du lämnar laboratoriet eller vid kontaminering.
 • Pipettera aldrig med munnen.
 • Var speciellt försiktig med vassa föremål. Släng nålar och andra vassa föremål i säkerhetsavfallsboxar.
 • Håll laboratoriet och din arbetsplats ren från onödigt material.
 • Det är förbjudet att dricka, äta, röka, applicera make-up och hantera kontaktlinser i laboratoriet.

 

2.2 Att hantera biologiska agens på MAX IV

 • Alla biologiska prover måste riskbedömas och godkännas av säkerhetsgruppen i DUO innan tas med och hanteras på MAX IV.
 • Alla prov måste vara märkta och förvaras i stängda behållare.
 • Endast kvalificerad och tränad personal får arbeta med bioorganismer.
 • Smittförande avfall måste dekontamineras vid behov.
 • Transport av biologiska prover är endast tillåtet i stängda behållare.
 • Användaren har ansvar att visa etisk tillstånd till forskningen om human och djur prover skall studeras i proposal.

 

3. Inköp av ämnen

Första gången en typ av biologisk agent ska köpas måste en riskanalys utföras och godkännas av MAX IV säkerhetsgrupp.

Riskanalysen måste utföras och godkännas av MAX IV säkerhetsgrupp innan experiment får genomföras om kemikalier och gaser ska användas, vänligen läs separata instruktioner. Förvara biologiska organismer i stängda och uppmärkta behållare, med beskrivning av vem som äger provet och vad det innehåller. Ursprungliga behållare är att föredra vid förvaring.

 

4. Miljöfrågor

MAX IV har en hög profil i miljöfrågor, speciellt i energifrågor. För att kunna hålla miljöpåverkan från en verksamhet av sådan storlek som MAX IV så låg som möjligt är det viktigt att alla anställda och användare hjälper till för att hålla miljöstandarden hög. Miljöfrågor sträcker sig från energisparande, vilket på många sätt är inbyggt i byggnaden, till de val anställda och användare gör gällande t ex transporter till andra anläggningar i tjänsten eller avfallshantering. Inköp, hantering och avfall från kemikalier är också viktiga miljöfrågor.

Regler

 • Hantering av farligt avfall ska följa Lunds Universitets Avfallshanteringsplan
 • Transportera inte kemikalier eller biologiska organismer i kollektivtrafiken
 • Utgå alltid från REACH utbyteskrav för kemikalier när du väljer kemikalier till experiment. Byt ut kemikalier mot mindre riskfyllda kemikalier om så är möjligt
 • Spill av kemikalier eller biologiska organismer måste omedelbart tas om hand och får inte nå miljön genom golvbrunnar, vaskar eller på andra sätt.

 

5. Kontakt information

Vid frågor angående biosäkerhet eller användning av Biolabb, vänligen kontakta biosäkerhets ansvarig:

Yang Chen  +46 (0) 72 235 6446  Biolabb Manager