MAX IV får Skånes arkitekturpris

MAX IV får Skånes arkitekturpris

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne.

Vinnare 2016

Priset går till Max IV i Lund. Två arkitekter, Fojab arkitekter och Snøhetta, och en byggherre, Fastighets AB ML4, delar på priset.

Målet har varit att skapa en välplanerad och stimulerande forskarmiljö, och att tolka och uttrycka den unika processen i byggnadernas yttre gestaltning. Forskningsanläggningens avancerade högteknologiska innehåll och funktion har varit den avgjort främsta inspirationskällan till byggnadernas arkitektur, form och design.

Under flera år framöver kommer MAX IV, att utgöra en världsledande markör inom den naturvetenskapliga forskningen, med stor betydelse för Lunds och hela regionens utveckling. Sannolikt bidrar det arkitektoniska symbol- och ikonvärdet till att synliggöra och kommunicera detta budskap. Priset är en bekräftelse på gott arkitektarbete och en glad uppmuntran inför kommande uppgifter.

Premierar god byggd miljö

Arkitektur är mer än hus och byggnader. Skånes Arkitekturpris lyfter upp och premierar god byggd miljö i Skåne som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband, som till exempel landskap och friytor. En aktuell fråga är hur platsers kvaliteter tillvaratas och utvecklas vid nybyggnation – både i dag och i framtiden.

Objekten ska vara belägna i Skåne och vi premierar företrädesvis objekt som har genomförts under de senaste åren.

Läs stadgarna för fullständiga urvalskriterier: Stadgar Skånes arkitekturpris

Prissumma: 50 000 kronor

Prissumman på 50 000 kronor tilldelas en eller flera pristagare, vars bebyggelsemiljöer eller andra anlagda miljöer tagit tillvara på platsens kvaliteter och utvecklat den skånska identiteten vidare.

Priset tilldelas den eller de som gestaltat den vinnande bebyggelsemiljön och delas tillsammans med ansvarig byggherre. Projekt som förstärker de mindre orternas attraktivitet prioriteras.

En jury föreslår en vinnare bland de inkomna nomineringarna och regionala utvecklingsnämnden beslutar sedan om vinnare av priset.

 

Läs mer på Region Skånes webbplats.