Olof Karis acting director at MAX IV

Olof “Charlie” Karis, photo: LINXS

MAX IV’s board has decided on Professor Olof Karis as acting director of MAX IV. His start date will be decided shortly and refers to a one year’s appointment. Olof Karis comes most recently from Uppsala University, where he has been head of the Department of Physics and Astronomy since 2015. He has a broad knowledge of MAX IV, both as a researcher and as a former chairman of one of the laboratory’s advisory committees. Outgoing Director Ian McNulty will be available to MAX IV’s management during a transition phase.

MAX IV laboratory has grown greatly in recent years. Since 2018, ten new experimental stations have been put into operation and opened to researchers. Another is under commissioning and two will start commissioning in a few months. The laboratory has gone from its construction phase to an operational phase where hundreds of research projects are conducted annually. For the past 3.5 years, Director Ian McNulty has led this work.

MAX IV is now in a phase that requires great focus on internal organisation but also on the work of strengthening cooperation with universities and other stakeholders in Sweden and the world. Olof Karis has solid experience of leading a complex scientific organisation through his role as head of a large department – the Department of Physics and Astronomy at Uppsala University. He has conducted research at MAX IV for a long time and has also been chairman of MAX IV’s advisory committee University Reference Group with representatives from Swedish research universities.

”The board agrees that Olof Karis will be a great fit in the role as director. He has strong support internally and through his role in the University Reference Group, he has exactly the experience required to lead MAX IV in the phase the laboratory is in,” says Peter Honeth, Chairman of the Board of MAX IV.

“I have a strong and long-standing commitment to MAX IV and see it as one of Sweden’s most important research investments. To be able to contribute to the laboratory’s development in this challenging role is very exciting and I see it as one of the most important roles in Swedish research right now,” says Olof Karis.

Olof Karis, called Charlie, is 56 years old and became a professor of experimental physics in 2011 at Uppsala University. Since 2015, he is head of the Department of Physics and Astronomy in Uppsala. Olof Karis’ research concerns materials and their special properties e.g. magnetic ones. By understanding the different properties, they can be manipulated and thus make the material better. In his work, both X-rays and neutrons are used. Olof Karis is a board member of the Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science, LINXS, and has participated in several instrumentation projects, including at MAX IV. He has also been the chairman of one of MAX IV’s advisory committees.

 

Olof Karis tf direktör på MAX IV

MAX IV:s styrelse har beslutat om professor Olof Karis som tf direktör på MAX IV. Tillträdesdatum avgörs inom kort och avser ett års förordnande. Olof Karis kommer närmast från Uppsala universitet där han sedan 2015 varit prefekt på institutionen för fysik och astronomi . Han har djup kunskap om MAX IV, både som forskare och som tidigare ordförande i en av laboratoriets rådgivande kommitteer. Avgående direktör Ian McNulty kommer att stå till förfogande för MAX IV:s ledning under en övergångsfas.

MAX IV-laboratoriet har vuxit starkt under de senaste åren. Sedan 2018 har tio nya experimentstationer tagits i drift och öppnats för forskare. Ytterligare en är under driftsättning och två kommer att börja driftsättas om några månader. Laboratoriet har gått från sin uppbyggnadsfas till en operativ fas där hundratals forskningsprojekt bedrivs årligen. De senaste 3,5 åren har direktör Ian McNulty lett detta arbete.

Nu är MAX IV i en fas som kräver stort fokus på intern organisation men även på arbetet med att stärka samarbetet med universiteten och andra intressenter i Sverige och världen. Olof Karis har gedigen erfarenhet av att leda en komplex vetenskaplig organisation genom sin roll som prefekt för en stor institution: Institutionen för fysik och astronomi på Uppsala universitet. Han har bedrivit forskning vid MAX IV sedan lång tid tillbaka och även varit ordförande i MAX IV:s rådgivande referensgrupp med representanter från svenska forskningsuniversitet.

– Vi i styrelsen är eniga om att Olof Karis kommer att passa väl i direktörsrollen. Han har starkt stöd internt och genom sin roll i universitetens referensgrupp har han precis den erfarenhet som krävs för att leda MAX IV i den fas laboratoriet nu befinner sig, säger Peter Honeth, styrelseordförande MAX IV.  

 – Jag har ett starkt och långvarigt engagemang i MAX IV och ser det som en av Sveriges viktigaste forskningssatsningar. Att få bidra till laboratoriets utveckling i denna utmanande roll är mycket spännande och jag ser det som en av de viktigaste rollerna inom svensk forskning just nu, säger Olof Karis.

Fakta Olof Karis
Olof Karis, kallas Charlie, är 56 år och blev professor i experimentell fysik 2011 på Uppsala universitet. Sedan 2015 är han prefekt för institutionen för fysik och astronomi i Uppsala. Olof Karis forskning rör material och dess speciella egenskaper t.ex. magnetiska sådana. Genom att förstå de olika egenskaperna kan de manipuleras och därmed göra materialet bättre. I hans arbete används både röntgen och neutroner. Olof Karis är styrelsemedlem i Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science, LINXS, och har deltagit i flera instrumenteringsprojekt, bland annat på MAX IV. Han har också tidigare varit ordförande i en av MAX IV:s rådgivande kommittéer.