Säkrare diagnoser

Säkrare diagnoser

Spago Imaging har tagit fram en kontrastvätska med nanopartiklar som ger säkrare diagnoser av tumörer i mjukdelar, exempelvis bröstcancer. Vid MAX IV-laboratoriet kunde nanopartiklarnas uppbyggnad och struktur verifieras – något som sparade tid och resurser i produktutvecklingen.

Uppdatering juni 2016: Spago Nanomedical AB (f.d. Spago Imaging AB) är ett nanomedicinbolag i Lund som utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Det unika och patenterade nanomaterial som tagits fram av bolaget är designat för att selektivt ackumuleras i tumörvävnad genom den så kallade enhanced permeability and retention (EPR)-effekten. Baserat på detta material drivs två huvudprojekt, SpagoPix och Tumorad, som båda har potential att förbättra dagens cancersjukvård. SpagoPix är ett tumörselektivt kontrastmedel för cancerdiagnostik med magnetkamera (MR) och Tumorad är en cancerbehandling baserad på radionuklider för invärtes strålning av tumörer. I april 2016 fastställde bolaget den slutliga sammansättningen av materialet för SpagoPix och projektet är nu på väg mot regulatoriska säkerhetstester innan kliniska prövningar i människa kan inledas.

 

‒ Nanopartiklarna har en olikartad uppbyggnad, vilket betyder att inte alla partiklar är exakt lika och innebär att metoder som masspektrometri och elektronmikroskopi inte fungerar för att verifiera dem på detaljnivå, berättar Rodrigo Petoral, forskare på Spago Imaging. Mätningarna vid MAX IV-laboratoriet, som möjliggjordes genom Science Link, bekräftade att våra teoretiska beräkningar stämmer med verkligheten och att vår formel är rätt. Vi fick dessutom mätdata som visade luftkänsligheten i vårt material – något som ställer stora krav på förpackningen.

Företagets nanopartiklar består av en polymermatris med manganjoner som förstärker den magnetiska signalen vid magnetkameraundersökningar (MR) och tydligare visar skillnaden mellan frisk och sjuk vävnad. Detta innebär bland annat att det blir lättare att hitta tumörer i ett tidigt skede och att risken för så kallade falska positiva resultat minskar.

SpagoPix-MRI-example1

‒ Effektivare MR-undersökningar innebär många fördelar, både för samhället och för individen, säger Oskar Axelsson, forskningschef på Spago Imaging. Idag är det relativt vanligt med felaktiga diagnoser, som innebär onödig oro och lidande för patienten och kostnader för sjukvården. En bättre kontrastvätska kommer att göra MR till ett säkrare diagnosverktyg för tumörer i mjukdelar.

Bröstcancer står idag för en stor del av mjukdelstumörerna och inom det området ser Spago Imaging klara vinster med en effektivare MR-diagnostik. Det handlar framför allt om kvinnor som har en förhöjd risk att drabbas, till exempel beroende på genetiska faktorer.

‒ För kvinnor som behöver undersökas ofta är mammografi ingen riktigt bra metod, eftersom upprepade undersökningar kan ge en för hög stråldos, säger Oskar Axelsson. Med MR-undersökningar är detta inget problem, och eventuella förändringar kan upptäckas tidigare. Ett annat stort användningsområde för vår kontrastvätska kan vara MR-diagnostik vid misstänkt prostatacancer. Vår kontrastvätska har en uppbyggnad som inte kan verifieras ens med masspektrometri eller elektronmikroskopi. På MAX IV-laboratoriet fanns inte bara utrustningen vi behövde – vi fick också väldigt kvalificerad hjälp att tolka och analysera resultaten, förklarar Rodrigo Petoral.

Spago Imaging befinner sig nu i ett intensivt utvecklingsarbete som bland annat handlar om att öka tillverkningen av nanopartiklar till industriell skala. Det återstår ännu en hel del arbete för att kunna framställa större mängder av kontrastmedlet. Under det kommande året räknar man med att göra så kallade tox-försök för att sedan gå in i en klinisk fas med försök på människor. Om allt går bra kan produkten finnas på marknaden omkring år 2020.

Rodrigo Petoral och Oskar Axelsson.
Rodrigo Petoral och Oskar Axelsson.

Spago Imaging fick genom Science Link tillträde till två olika instrument vid MAX IV-laboratoriet. Den första, EXAFS eller ”Extended X-ray absorption fine structure”, används för att undersöka uppbyggnaden av material på atomnivå. Metoden går ut på att skanna en röntgenstråles fotonenergi över en så kallad absorptionskant, dvs. den energi där de inre elektronerna i ett specifikt grundämnes atomer börjar absorbera fotoner och skickas ut från atomen. Hur absorptionen ter sig ger information om vilka andra slags atomer som finns runtomkring och avståndet till dem. I Spago Imagings fall var man intresserad av hur manganet var bundet till andra ämnen.

Resultaten företaget fick från EXAFS kompletterades med mätningar med så kallad SAXS eller ”Small-angle X-ray scattering” som kan användas för att ta reda på hur olika slags nanomaterial ser ut. Till exempel ger SAXS svar på vilken storlek och form som nanopartiklar i ett prov har, och hur de samverkar med varandra. I metoden låter man en röntgenstråle spridas av sitt prov med nanomaterial för att sedan fångas upp av en 2D-detektor. Det mönster som uppstår på detektorn ger information om nanomaterialets egenskaper.