Om du är gravid eller ammande ska din arbetsgivare genomföra en riskbedömning för ditt arbete. Potentiella risker kan identifieras genom att gå igenom listan nedan och se om ditt arbete innehåller risk för något av följande:

 • Exponering för hörselskadligt buller eller störande buller
 • Exponering för elektromagnetiska fält, t.ex. från ultravioletta ljuskällor eller lasrar
 • Exponering av joniserande strålning, t.ex. från röntgenutrustning eller radioaktiva ämnen
 • Obehagligt låga eller höga tempuraturer
 • Tunga lyft, stötar, vibrationer eller stor fysisk belastning av annat slag
 • Långvarigt gående eller stående arbete
 • Obekväma arbetsställningar (vridning/sträckning/böjning)
 • Otillräcklig möjlighet till paus och vila
 • Smitta från rubella eller toxoplasmosis
 • Exponering för CMR klassade kemikalier d.v.s. cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande (t.ex. kolmonoxid)
 • Exponering för kvicksilver eller kvicksilverföreningar
 • Arbete med allergena produkter eller ämnen som är skadliga när de tas upp genom huden t.ex. en del organiska ämnen
 • Arbete som ger upphov till stark oro eller uttröttning
 • Upplevd hög stressnivå
 • Ensamarbete
 • Hot, våld eller kränkande särbehandling
 • Nattarbete
 • Oregelbundna arbetstider

 

Gravida och ammande kvinnor uppmanas att inte

 • Hantera radioaktiva ämnen utan att först rådfråga strålskyddsteamet.
 • Utföra uppgifter som involverar farliga substanser som är: giftiga, skadliga, cancerframkallande, mutagena, teratogena, reproduktionstoxiska (eller på något annat sätt kroniskt skadliga för människor)

 

Riskbedömningsmall finns tillgänglig på Lunds universitets hemsida.

Procedure for performing risk assessment for pregnant and breastfeeding women