Kemi

Grundläggande Kemikaliesäkerhet

Denna del ska läsas igenom av all personal som behöver ha tillgång in till A-D byggnaderna.

Syftet med den grundläggande kemikaliesäkerhetsutbildningen är att ge dig tillräckligt med information om hur du identifierar kemiska riskområden och var dessa finns på anläggningen. Personal som för med sig kemiska ämnen till anläggningen eller kommer sysselsättas i kemiskt arbete måste även ta del av den utökade kemikaliesäkerhetsutbildningen.

 

1. Tillämpade Regelverk, Förordningar och Förkortningar

CLP (Europaparlamentets och rådets förordning 1272/2008 – länk till guide)

AFS 2014:43 – Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 1999:7 – Första hjälpen och krisstöd

AFS 2007:5 – Gravida och ammande arbetstagare

AFS 2008:13 – Skyltar och signaler

GHS: Globalt Harmoniserat System för klassificering och märkning av kemikalier

SAM: Systematiskt ArbetsMiljöarbete

KS: KemikalieSäkerhet

 

2. Ansvar

Direktören har huvudansvaret för att anläggningen uppfyller alla lagar och ska se till att förordningar och regler följs. Det pågår arbetet med delegering från direktören till andra delar av organisationen. När detta arbete är färdigt kommer SAM-ansvariga för respektive område behöva se till att erforderlig dokumentation gällande kemiska risker upprättas och upprätthålls (bl.a. riskbedömningar och arbetsinstruktioner).

KS gruppens uppgift är att stödja organisationen för att skapa en betryggande arbetsmiljö som uppfyller lagkraven från myndigheter.

2.1 MAX IV personal

Alla MAX IV anställda har ett personligt ansvar att följa regler, riktlinjer och arbetsinstruktioner som finns uppsatta. För att få tillträde till byggnaderna A-D från ett kemiskt perspektiv ska personalen känna till de grundläggande ordningsreglerna, områden där det föreligger permanenta risker samt hur man ska agera i händelse av en nödsituation.

All personal som ska arbeta med farliga kemiska ämnen måste ta del av den utökade kemikalisäkerhetsutbildningen samt har ett eget ansvar att informera sig om gällande regler och dokumenterade arbetsinstruktioner som ska följas i respektive arbetsområde.

2.2 Externa användare

Externa användare ska deklarera alla ämnen de kommer att ta med sig till anläggningen vid ansökningstillfället i DUO. Sista minuten ändringar av experimentens karaktär får endast vara av mindre typ (t.ex. att byta ut inert gas mot brandfarlig eller giftig gas är inte av mindre karaktär då hela experimentet kommer få en annan faroklassificering). Lokala kontakten eller strålrörsansvarig ska involvera KS gruppen i god tid om ändringar av experimentets karaktär planeras. Om prover som inte deklarerats har tagits med måste dessa deklareras till den lokala kontakt som måste kontakta KS gruppen för godkännande. Säkerhet för användare finns att hitta här.

2.3 Externa entreprenörer 

Alla externa entreprenörer som hyrs in för tillfälligt arbete måste ha en lokal kontaktperson som är ansvarig för externa entreprenörer under deras vistelse på MAX IV. Den lokala kontaktpersonen måste registrera externa entreprenörer här. Om entreprenören planerar att använda kemikalier under arbete på MAX IV måste tillståndet för tillfälligt kemiskt arbete erhållas från KS gruppen. Den lokala kontaktpersonen på MAX IV är ansvarig för att säkerställa att entreprenören har giltigt arbetstillstånd innan arbete på MAX IV får påbörjas.  Entreprenören får inte påbörja arbete innan beslut är fattat av KS gruppen. Beslutet kommer att skickas till entreprenören samt den lokala kontaktpersonen, vars uppgift blir att se till vilka eventuella åtgärder som ska vidtas från MAX IV för att hantera risker av entreprenörens planerade arbete.

2.4 Studiebesök och gäster

Den ansvariga guiden har ansvar för att informera studiebesökare och gäster om lokala regler under besöket. Guiden är även ansvarig för att informera sig om specifika risker som är gällande under dagen för studiebesöket samt att planera eventuell vandring i experimenthallarna därefter.

 

3. Kemiska Riskkällor

En kemisk riskkälla definieras av arbetsmiljöverket enligt ”Något som kan skada på kemisk väg är en kemisk riskkälla oavsett i vilken form” och delas in i fem olika kategorier. På MAX IV stöter vi främst på kategorin där farliga kemiska produkter ingår, dvs. kemiska produkter som är märkta med faropiktogram (se 3.1.1).

Observera att kemiska ämnen som inte klassificeras som farliga enligt CLP och således ej är märkningspliktigt fortfarande kan vara en kemisk riskkälla. Detta innebär att en fara kan genereras när t.ex. aluminium används i närheten av syra. Vid spill av syra på aluminiumfolie genereras vätgas som kan explodera.

3.1 Märkning av farliga kemiska produkter

Alla farliga kemiska produkter ska sedan den 1 juni 2015 vara märkta med vit/röda piktogram enligt CLP. En fullständig översikt över klassificering och märkning av farliga kemiska produkter kan hittas här. Nedan är ett exempel på hur en farlig kemisk produkt ska vara uppmärkt.

 

Kemi

 

3.1.1 Faropiktogram

CLP faropiktogram består av 9 piktogram och visas nedan. Kemikalier som är märkta med någon av dessa symboler är klassificerade som farliga kemiska produkter.

 

3.1.2 Signalord

Signalord är en ny tillämpning som härstammar från GHS och indikerar relativ farokategori för farliga kemiska produkter. Signalordet är antingen Fara eller Varning, där Fara indikerar en allvarligare farokategori än Varning. I vissa fall saknas signalord som då indikerar lägre farokategori än Varning. Signalord förekommer direkt på etiketten för kemiska produkter.

 

3.1.3 Faroangivelser (H och EUH)

Faroangivelsen (H) ersätter de gamla riskfraserna (R) och motsvarar en direkt farokategori. Ett exempel är H220 som har betydelsen ”Extremt brandfarlig gas”. Se nedan för exempel. EU har infört ett par extra H faroangivelser som betecknas med EUH. Alla faroangivelser och dess förklaringar finns här.

3.1.4 Skyddsangivelser (P)

Skyddsangivelser (P) ersätter de gamla skyddsfraserna (S) och anger skydds- och säkerhetsföreskrifter för hantering av farliga kemiska produkter. Ett exempel är P315 som har betydelsen ”Sök omedelbart läkarhjälp”. Alla skyddsfraser och dess förklaringar finns här.

3.1.5 Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS finns tillgängliga för alla ämnen på marknaden som regleras av CLP. Dessa ska finnas tillgängliga från leverantören på begäran och ofta finns dessa lättillgängliga via deras hemsida. SDS behövs för att göra en korrekt riskbedömning. Exempel på ett SDS visas nedan (klicka för större bild).

 

 

3.2 Områden på MAX IV med permanenta kemiska riskkällor

Nedan beskrivs permanenta områden på MAX IV där farliga kemiska produkter hanteras och man bör vara extra vaksam. Skyltar med faropiktogram ska finnas uppsatta på dessa platser om det finns farliga kemiska riskkällor.

Öppna utrymmen i A-, B-, C-, och D-byggnaderna
1. Gasflaskor
Gasflaskor kan finnas överallt i byggnaderna och ska vara märkta med en tagg från KS gruppen, vilket innebär att den kvitterats ut på rätt sätt och att arbetsområdet för gasflaskan är känd. Gasflaskor som inte används ska förvaras på det centrala gaslagret i det inhägnande området utanför D-byggnaden eller i de röda 90 minuters brandklassade gaskåpen där detta är anvisat av KS gruppen. Det är förbjudet att själv hämta gasflaskor och flytta de runt anläggningen utan att först detta godkänts av KS gruppen. Rutiner för hantering av gasflaskor är för tillfället under utveckling.

2. Truckladdningsstationer
Laddningsstationer för truckar finns utplacerat i A- och D- byggnaderna. Det ska vara tydligt skyltat var dessa finns och nödvändig skyddsutrustning ska även finnas i anslutning till dessa.

3. Sprayburkar (aerosolburkar) och etanol/aceton i 0.5 L flaskor.
Alla etanol och aceton flaskor ska vara uppmärkta med tagg från KS gruppen för att ha en kontroll på hur mycket brandfarlig vätska/gas befinner sig i de olika brandcellerna. Dessa kemiska produkter och även majoriteten av alla aerosolbehållare klassas som extremt brandfarliga vätskor eller gas under tryck. Var uppmärksam på om området är EX-klassat (svart/gul skylt med texten EX).

Kemiska laboratorium (A- och D-byggnaderna)
Det finns totalt fyra kemiska laboratorier som kommer att vara tillgängliga för personal och användare. Tillträde till kemiska laboratorier kräver att man tagit den utökande kemikalieutbildningen samt Lab-Access utbildningen (under konstruktion). Personlig genomgång på laboratoriet innan tillträde är också ett krav. Kontakta KS gruppen för mer information.

Kemikaliesäkerhetslabbet tillhörande KS gruppen finns mellan A- och D-byggnaden vars främsta syfte är att att fungera som en kontaktpunkt mot personal och användare. Här kommer huvudlaget av MAX IV personals kemikalier, förbrukningsvaror, etanol och minigasflaskor finnas.

Strålrör/STM lab (A-, C- och D-byggnaderna)
Vid driftsättning (commissioning) och senare vid drift av experimentstationerna kommer de kemiska riskkällorna variera dagligen. Var observanta på skyltning utanför strålrörens kontrollrum där strålrörsansvarig ska anslå vilka experiment som körs samt vilken faronivå som experimenten omfattas av. Gå aldrig in i ett preparationslabb eller experimentutrymme innan ni kontaktat någon som arbetar på strålröret.

Verkstad/vakuum laboratoriet (D-byggnad)
Verkstadsmaskinerna använder olika oljor, skärvätskor och kan producera farligt avfall. Etanol, rengöringsmedel, gasflaskor, sprayburkar är andra farliga kemiska produkter i området. Ett tillfälligt förråd för farliga ämnen finns i verkstaden. Kontakta alltid någon i verkstaden innan du beger dig in på avgränsat område.

Inhängnat område (utanför D-byggnaden)
Centrala gaslagret är placerat här och farligt avfall som ska skickas vidare kommer att lagras här. Personal kommer att ha begränsad tillgång till detta område.

 

4 Övrig information

4.1 Mat och dryck

Förtäring av mat och dryck är förbjudet i områden där farliga kemikalier förekommer.

4.2 Gravida och ammande

Om du är gravid eller ammar, kontakta din linjechef som är ansvarig för att utföra en riskbedömning. Om du är i början av graviditet och rädd att utsättas för farliga kemiska produkter, kan du kontakta KS gruppen i förtroende för eventuella frågor.

 

5 Sammanfattningsvis

För att sammanfatta, följande punkter är de viktigaste att komma ihåg när du rör dig i byggnaderna A, B, C och D:

  • Var uppmärksam på skyltar och faropiktogram.
  • Gå inte in i på farligt område om du inte förstår riskerna.
  • Arbete med kemiska riskkällor kräver utökad kemikaliesäkerhets utbildning.
  • Tillträde till kemiska laboratorier kräver Lab-Access utbildning.
  • Hämtning och taggning av gasflaskor sköts av speciellt utbildad personal.
  • Var uppmärksam på gasflaskor, sprayburkar och små behållare av etanol/aceton.
  • Informera KS gruppen om någon felaktig hantering av farliga kemiska produkter observeras.
  • Rapportera alla kemikalierelaterade incidenter till KS gruppen. Inget är för litet.
  • Uppmana andra att följa regler, rutiner och att använda sig av skyddsutrustning. Tillsammans arbetar vi mot en bättre arbetsmiljö och en bättre säkerhetskultur!

 

6 Kontakta KemikalieSäkerhets gruppen

För att lösa akuta problem som uppstår under dagtid kan du kontakta KS gruppen på direkttelefon: 0705-25 92 34, där en av oss alltid kommer vara ute i verksamheten. Vi finns annars tillgängliga på med ev. frågor, funderingar eller andra problem du vill ha svar på. Direkt kontakt till oss finns nedan.

Katarina Liljenberg       +46 (0)703 – 452 698          Chemical Safety Officer
Susanna Johnmark       +46 (0)730 – 728 769          Environmental Safety Coordinator