Utökad kemikaliesäkerhet

Denna utökade del av säkerhetsföreskrifterna handlar om hanteringen av farliga substanser vid MAX IV-anläggningen och krävs för personal som kommer att utföra riskfyllda arbeten eller ta med sig farliga substanser till anläggningen. Målet är att skydda människor och miljö från potentiella faror associerade med användandet, förvarandet och transporterandet av farliga substanser inom anläggningen.

 

1 Gällande föreskrifter

CLP (Europeisk regelverk nr 1272/2008) (link till guiden, inte lagen)

AFS 2014:43 – Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2009:2 – Arbetsplatsens utformning

AFS 2015:7 – Hygiensika gränsvärden

AFS 1999:7 – Första hjälpen och krisstöd

AFS 2005:6 – Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 2007:5 – Gravida och ammande arbetstagare

AFS 2008:13 – Skyltar och signaler

AFS 1997:7 – Gaser

AFS 2001:4 – Gasflaskor

FoHMFS 2014:4 – Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit

SÄIFS 2000:2 – Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

SÄIFS 1998:7 – Sprängämnesinspektionens föreskrifter om brandfarlig gas i lös behållare

 

 

2 Inköp av kemiska produkter

Tills vidare ska du kontakta kemikaliesäkerhetsgruppen (KS se nedan) innan inköp av farlig kemisk produkt (se SDS). Första gången du beställer en kemisk produkt måste en riskbedömning av kemikalien göras (se del 4) och först efter godkännande får du beställa produkten. Se till att paketet är adresserat till kemikaliesäkerhetsgruppen. Vid leverans till godsmottagningen ska paketet lämnas till kemikaliesäkerhetslaboratoriet mellan A- och D-byggnaden snarast möjligt. KS gruppen kommer att registrera kemikalien i KLARA (kemisk databas) och ange ett lagringsutrymme innan köparen meddelas om dess leverans.

3 Förvaring av farliga kemiska produkter

Eftersom KS måste känna till var alla farliga kemiska produkter på anläggningen finns, måste dessa förvaras i specifika skåp i kemilaboratorierna eller andra områden som är godkända av KS gruppen när de inte används. Långtidsförvaring av personalens kemikalier sker vid kemikaliesäkerhetsgruppens laboratorium mellan byggnad A och D. Farliga kemiska produkter får inte flyttas till ett annat förvaringsskåp utan godkännande från KS gruppen.

3.1 Förvaringsbehållare och märkning

Behållare, flaskor och andra kärl som kan misstas för mat-, dryck- eller tobakbehållare får aldrig användas för förvarande av farliga kemiska produkter. Kemiska produkter ska förvaras i sin ursprungliga behållare i största möjliga mån. Vid användande av andra behållare måste du se till att den är lämplig och resistent mot den förvarade kemiska produkten. Kontakta KS gruppen för valet av lämplig behållare.

Tydliga etiketter är det bästa sättet att undvika farliga förväxlingar. Alla kemiska produkter måste tydligt och permanent märkas. Ursprungsbehållaren är den mest lämpliga eftersom tillverkaren följer CLP-förordningar. Om du byter eller överför en kemisk produkt till annan behållare ska följande märkning göras:

  • Om det är en tillfällig behållare som kommer användas i experiment under ett fåtal dagar kan KLARA-uppdateringen utelämnas.
  • Den kemiska databasen KLARA måste uppdateras om det är en permanent ny behållare. Kontakta KS.
  • Faropiktogram som angetts på behållaren enligt CLP. Rådfråga SDS. GHS-piktogram finns tillgängliga i de kemiska laboratorierna och KG gruppenss laboratorium.
  • Den kemiska produktens namn som angetts på ursprungsbehållaren.
  • Dina kontaktuppgifter, datum och tilldelat experimentnummer (om tillämpbar).

 

Hur tomma behållare hanteras (se del 5).

Regelbundna inspektioner kommer utföras av KS gruppen för att upprätthålla förvarings- och märkningsreglerna för farliga kemiska produkter.

4 Arbete med Farliga kemiska produkter

4.1 Riskidentifiering och information

Innan någon ny farlig kemisk produkt introduceras till ett arbetsområde måste en riskbedömning göras enligt regler från Arbetsmiljöverket. Beroende på om den nya kemiska produkten kommer användas regelbundet eller tillfälligt kommer olika typer av riskbedömningar utföras enligt nedanstående.

  1. Införrande av en permanent fara (t.ex. 1 L etanol/dag kommer att användas på en specifik plats för rengörning).
  2. Införande av en tillfällig fara (t.ex. 1 L etanol/dag kommer användas på specifika platser (i 3 GeV-tunneln) i 1-7 dagar). Typiskt entreprenör-/ underhållsarbete.
  3. Utförandet av experiment i kemilaboratorierna eller vid ett strålrör (t.ex. arbete med en ny reaktionsuppställning med farliga kemikalier vid ett strålrör).

 

I varje område där permanenta faror existerar måste den SAM (systematisk arbtesmiljö)-ansvariga personen genomföra en årlig översikt av riskbedömningen som tidigare genomförts för att se till att all nödvändig information är aktuell.

4.1.1 Införande av permanenta risker

Om en ny farlig kemikalie som kommer vara en permanent risk införs i ett arbetsområde måste de existerande riskbedömningarna uppdateras. Om ingen tidigare riskbedömning finns måste en ny göras. Kontakta personen som är ansvarig för området för att se till att all nödvändig dokumentation fullgörs. Riskbedömningen behöver granskas av KS gruppen innan den farliga kemikalien tillåts att användas i det specifika området.

4.1.2 Införande av tillfällig fara

Ett lokalt arbetstillstånd måste utfärdas av KS gruppen.

4.1.3 Genomförande av experiment vid ett strålrör/kemilabb eller likvärdigt område

Alla experiment planerade i dessa områden måste deklareras i DUO-systemet. Experimentet kommer att klassificeras och antingen godkännas eller avslås så som det är presenterat. Om det blir godkänt kommer experimentet att klassificeras som Grönt, Gult eller Rött experiment. Olika säkerhetsåtgärder kommer att krävas beroende på färgklassifikationen. Nödvändig dokumentation för experimentet kommer att tas fram av KS gruppen och sättas upp synligt inom området av SAM (systematisk arbetsmiljö)-ansvarig person, eller en annan med SAM delegation.

4.2 Etanol och aceton

Etanol och aceton för rengöring finns att hämta i kemilaboratorierna. Om du saknar tillträde till kemilaboratorierna kan etanol och aceton också hämtas vid KS gruppens laboratorium mellan A- och D-byggnaderna.

4.3 Radioaktiva och/eller aktiverade substanser

Kontakta strålsäkerhetsgruppen om du har planer på att använda den här typen av substanser.

4.4 Bly

Det bly som finns på anläggningen används främst som strålskydd. För att modifiera blyskydd eller andra blystrukturer behövs ett radiologiskt arbetstillstånd. Kontakta strålsäkerhetsgruppen för mer information.

4.5 Beryllium och berylliumfönster

Beryllium är en extremt giftig och allt arbete innefattande beryllium kräver ett speciellt tillstånd från KS gruppen. Beryllium i utrustning eller installationer är permanenta faror. Montering eller modifiering av berylliumfönster kräver ett arbetstillstånd från KS gruppen innan något arbete utförs.

4.6 Lim

Allt arbete med lim som innehåller isocyanater, epoxi, formaldehydhartser, organiska syraanhydrider eller metyl-2-cyanoakrylat eller etyl-2-cyanoakrylat innefattar strikta regler och medicinsk kontroll. Speciell träning är också ett krav. Inget arbete med dessa lim är tillåtet innan en riskbedömning har genomförts av användaren och blivit godkänd av KS gruppen.

5 Farligt avfallshantering

Kontakta KS för insamling. Riktlinjer finns i Lunds universitets avfallsguide.

6 Kontaktinformation

För att lösa akuta problem som uppstår under dagtid kan du kontakta KS gruppen på direkttelefon: 0705-25 92 34, där en av oss alltid kommer vara ute i verksamheten. Vi finns annars tillgängliga på med ev. frågor, funderingar eller andra problem du vill ha svar på. Direkt kontakt till oss finns nedan.

 

Katarina Liljenberg       +46 (0)703 – 452 698          Chemical Safety Officer
Susanna Johnmark       +46 (0)730 – 728 769          Environmental Safety Coordinator