Utbildningen nedan krävs för att på egen hand ha tillträde till acceleratorområden och strålrörshytter (kontrollerade områden). Den är ett tillägg till strålsäkerhetsutbildningen för skyddade områden. Notera att endast arbetstagare som har tilldelats arbetsuppgifter som kräver tillträde till kontrollerat område har rätt att på egen hand tillträda kontrollerat område.

1. Tillträde till acceleratorområden

Acceleratorområden utgör kontrollerade områden där strålnivåerna kan vara betydande. Det finns fyra huvudsakliga acceleratorområden på MAX IV: linactunneln, kortpulsanläggningen (SPF), 1,5 GeV-ringtunneln och 3 GeV-ringtunneln. Dessutom finns det två mindre acceleratorområden som används för test- och utvecklingsändamål: kanontestrummet och kavitetstestrummet.

Alla dörrar och betongportar som leder in till acceleratorområden är märkta “kontrollerat område”. De är utrustade med dörrbrytare som direkt stänger ner strålkällan om dörren/porten öppnas under drift. Dörrar till acceleratorområden är låsta och ett passerkort krävs för att låsa upp dem. Detta fungerar endast om strålkällan är av. Då strålkällan är på, kommer passerkortet inte att låsa upp motsvarande lås. Status för strålningsfara och tillträde anges med lampor ovanför både vanliga dörrar och betongportar.

Dörren låses upp genom att dra passerkortet över kortläsaren märkt “IN”. Om flera personer går in samtidigt måste varje person logga in separat genom att dra sitt passerkort. Vid besök räcker det med att personen som är ansvarig för gruppen loggar in.

Vid ingångar till acceleratorområden finns förhållningsregler anslagna. Dessa beskriver hur och under vilka villkor man får beträda området och skall studeras innan tillträde får ske.

acc_dörr_liten

Bilden ovan visar ingången i början av linactunneln. Tillträde är endast tillåtet då den gröna lampan ovanför dörren är tänd. Den orange lampan blinkar om området innanför dörren är under avsökning och lyser med fast sken då området är avsökt. Den röda lampan är tänd om det föreligger strålningsfara i området innanför dörren.

Inom vissa områden, t.ex. linactunneln, används laser. Ovanför dörren finns då också en blå lampa som är tänd om det föreligger laserfara i området innanför dörren.

Dörrarna går alltid att öppna från insidan för att komma ut. Vid nödläge kan dörrarna öppnas från utsidan genom att slå sönder plastkåpan och använda nödvredet. Acceleratorerna kommer då att stänga ned så snart dörren öppnas eftersom den röda dörrbrytaren, som ingår i personsäkerhetssystemet, detekterar att dörren inte är stängd.

EPD
En elektronisk dosimeter

En elektronisk (larmande) dosimeter skall bäras inom acceleratorområdena. Dessa finns i anslutning till ingångarna. De är alltid på och det enda som skall kontrolleras är att batteriet inte är slut genom att bekräfta att dosinformation visas i displayen. Dosimetern visar den ackumulerade dosen sedan den senaste nollställningen och, efter en kort knapptryckning, den aktuella dosraten.

Vid besök räcker det att två personer i gruppen bär elektroniska dosimetar.

För hantering av betongportar krävs en separat utbildning eftersom de utgör en klämrisk. Ytterligare instruktioner finns uppsatta på betongportarna. Tillträdesregler angående inloggning vid inträde och kravet att bära elektronisk dosimeter gäller även vid inträde till ett acceleratorområde genom en öppen betongport.

2. Inne på acceleratorområden

Acceleratorområden är i många fall indelade i ett antal segment och passage mellan två segment skall ske genom avsedd dörr.

segmented controlled area
Acceleratorområde, i detta fall linactunneln, uppdelad i segment med dörr särskilt avsedd för passage mellan angränsande segment.

I vissa fall kan strålningsfara föreligga på ena sidan av ett stängsel samtidigt som tillträde är tillåtet på andra sidan. Detta indikeras av att den röda lampan ovanför dörren är tänd och dörren är låst. Vid nödfall är det alltid möjligt att låsa upp dörren genom att trycka på den svarta knappen för nödupplåsning.

Inne på acceleratorområden finns paneler uppsatta med utrustning för personsäkerhetssystemet. De innehåller två sirener samt varningslampor för laserfara (blå, finns inte i alla områden), strålningsfara (röd) och avsökning (orange). Under dessa finns på vissa paneler en översikt av MAX IV med information om acceleratorområdenas status. Därunder följer knappar relaterade till avsökning av området samt ett nödstopp. Nödstoppet stänger av alla strålnings- och laserkällor. Nödstoppet stänger också ned vissa insättningselement och ett litet antal av de spänningsaggregat som strömsätter de största magneterna.

20150618_170001
Panel i acceleratorområde med sirener, varningslampor, sökknapp och ett nödstopp.

En av sirenerna är aktiv under avsökningen och har en lång alarmperiod med ett varierande tonläge. Den andra sirenen aktiveras under 30 sekunder då strålkällor eller laser startas och har en kort alarmperiod med ett konstant tonläge.

Strålningsfara (röd) och laserfara (blå) förekommer endast i områden som är avsökta vilket innebär att inte någon förväntas se dessa varningslampor tända inuti ett acceleratorområde. Om du ser någon av dessa lampor tända medan du befinner dig i acceleratorområdet ifråga skall du omedelbart avlägsna dig från området och uppmana övriga som befinner sig där att göra det samma. Tryck in ett nödstopp på vägen ut och kontakta strålsäkerhetsjouren när du är ute ur acceleratorområdet. Detta gäller också om du skulle höra sirenen med den korta perioden.

Dessutom gäller följande:

  • Om den direktvisande dosimetern ger larm skall du omedelbart avlägsna dig från området och uppmana övriga som befinner sig där att göra det samma. Tryck in ett nödstopp på vägen ut och kontakta strålsäkerhetsjouren när du är ute ur acceleratorområdet. Troligtvis beror larmet på inducerad aktivitet (se avsnitt 4).
  • För att säkerställa att inte någon är kvar i området måste acceleratorområden avsökas innan start av acceleratorerna kan ske. Under avsökningsproceduren blinkar den orange lampan på panelen och sirenen med lång alarmperiod är aktiv. Om detta sker skall du skyndsamt avlägsna dig från området. Är detta inte möjlight skall du istället trycka in ett nödstopp vilket avbryter avsökningen. Observera att endast behörig (särskilt utbildad) personal får söka av acceleratorområden.

3. Utgång från acceleratorområden

Alla som beträder ett acceleratorområde skall dra sitt passerkort över kortläsaren märkt “IN” vid inträde och kortläsaren märkt “UT” vid utträde. Personsäkerhetssystemet kan på detta sätt hålla reda på att alla som gått in också kommit ut och acceleratorerna kan inte startas om inte alla är utloggade. Detta gäller utöver avsökningsproceduren. Det är möjligt att logga ut vid en annan ingång än den du loggade in vid om acceleratorområdet har flera ingångsställen. För de två små acceleratorområdena (kanontestrummet och kavitetstestrummet) finns ingen inträdes-/utträdeslogg och det krävs ingen utloggning från dessa vid utträde.

Kom ihåg att lämna tillbaka den elektroniska dosimetern vid utgången när du lämnar acceleratorområdet.

4. Inducerad aktivitet

Komponenter och utrustning i närheten av elektronbanan kan vara aktiverade. Aktiveringsnivån beror på faktorer såsom området materialet varit placerat i, materialtyp samt avståndet mellan materialet och elektronbanan. I de två små acceleratorområdena (kanontestrummet och kavitetstestrummet) är elektronenergin för låg för att ge upphov till aktivering.

Innan hantering av potentiellt aktiverat material eller arbete i dess närhet, håll den elektroniska dosimetern nära materialet i fråga och mät i ungefär en minut. Om dosimetern inte larmar är aktiviteten låg och risken med att hantera materialet är låg. Om dosimetern larmar när du gör detta ska du omedelbart lämna området och kontakta strålsäkerhetsjouren, men det finns ingen anledning av att trycka på ett nödstopp.

För material som avlägsnats från acceleratorområdena måste en bedömning avseende aktivering göras av strålsäkerhetsteamet. Detta gäller material som funnits inom ett acceleratorområde medan motsvarande del av acceleratorn varit i drift. Kontakta alltid strålsäkerhetsteamet när sådant material skall avlägsnas från ett acceleratorområde. Om inte andra instruktioner ges så skall materialet läggas i en av behållarna avsedda för tillfällig förvaring av potentiellt aktiverat material. Dessa är placerade vid huvudingångarna till acceleratorområdena. Alla föremål skall förses med de för detta särskilt avsedda etiketterna som återfinns på behållarna.

tunna_liten
Behållare för material från acceleratorområden.

5. Tillträde till strålrörshytter

Strålningsnivåerna inuti strålrörens optikhytter kan vara betydande, och dessa områden är därför klassificerade som kontrollerade områden. Detta gäller även experimenthytterna som tillhör hårdröntgenstrålrören vid 3 GeV-ringen. Tillvägagångssättet för tillträde liknar det för acceleratorområdena.

Alla dörrar som leder in till hytterna är märkta “kontrollerat område” och är utrustade med en dörrbrytare som direkt stänger ner strålkällan och stänger strålstopparna om dörren öppnas när strålningsfara kan förekomma i hytten. Dörrar till hytterna är låsta och ett passerkort krävs för att låsa upp dem. Att låsa upp dörrarna fungerar dock endast om det inte finns någon strålningsfara i hytten, dvs. i fallet med en optikhytt om strålstopparna till front-end är stängda och i fallet med en experimenthytt om de monokromatiska strålstopparna är stängda. Om strålstopparna är öppna kommer passerkortet inte att låsa upp motsvarande lås. Status för strålningsfara och tillträde anges med lampor ovanför dörrarna.

Dörren låses upp genom att dra passerkortet över kortläsaren. Vid strålrörshytterna vid 1,5 GeV- och 3 GeV-ringarna finns en grön och en röd lampa bredvid kortläsaren som visar ifall försöket att låsa upp dörren lyckades eller inte.

Vid ingångar till strålrörshytter finns förhållningsregler anslagna. Dessa beskriver hur och under vilka villkor man får beträda området och skall studeras innan tillträde får ske.

Bilden nedan visar ingången till en experimenthytt. Tillträde är endast tillåtet då den gröna lampan ovanför dörren är tänd. Den orange lampan blinkar om området innanför dörren är under avsökning och lyser med fast sken då området är avsökt. Den röda lampan är tänd om det föreligger strålningsfara i området innanför dörren.

20160302_172506-rot

Vid vissa strålrör som använder laser, t.ex. FemtoMAX, finns även en blå lampa ovanför dörren som är tänd om det föreligger laserfara i området innanför dörren.

Dörrarna till strålrörshytterna vid 3 GeV-ringen är låsta med elektromagnetiska lås. Dessa dörrar är låsta både från utsidan och insidan av hytten. Vid nödläge är det alltid möjligt att låsa upp dörren genom att trycka på den svarta knappen för nödupplåsning.

Dörrarna till strålrörshytterna vid 1,5 GeV-ringen och vid SPF:en går alltid att öppna från insidan för att komma ut. Vid nödläge kan dörrarna öppnas från utsidan genom att slå sönder plastkåpan och använda nödvredet.

EPD
En elektronisk dosimeter

En elektronisk dosimeter skall bäras i hytterna. Dessa finns i anslutning till ingångarna. De är alltid på och det enda som skall kontrolleras är att batteriet inte är slut genom att bekräfta att dosinformation visas i displayen. Dosimetern visar den ackumulerade dosen sedan den senaste nollställningen och, efter en kort knapptryckning, den aktuella dosraten.

Vid besök räcker det att två personer i gruppen bär elektroniska dosimetar.

6. Inne i strålrörshytter

Inne i strålrörshytterna finns paneler uppsatta med utrustning för personsäkerhetssystemet. De innehåller två sirener samt varningslampor för strålningsfara (röd) och avsökning (orange). Vid vissa strålrör med laser finns även en blå lampa som visar laserfara.

panel_hutch
Panel i strålrörshytt med sirener och varningslampor.

Inuti hytten finns det även knappar relaterade till avsökning av området samt nödstopp. Nödstoppen stänger av alla strålningskällor. Nödstoppen stänger även ned vissa robotar och laserkällor.

En av sirenerna är aktiv under avsökningen och har en lång alarmperiod med ett varierande tonläge. Den andra sirenen har en kort alarmperiod med ett konstant tonläge och är aktiv i 30 sekunder när avsökningen är slutförd och när strålstopparna öppnas.

Strålningsfara (röd) förekommer endast i strålrörshytter som är avsökta vilket medför att ingen förväntas se dessa varningslampor tända medan de är inne i hytten. Om du ser de röda lamporna tända medan du befinner dig i en strålrörshytt skall du snarast avlägsna dig från området och uppmana övriga som befinner sig där att göra det samma. Tryck in ett nödstopp på vägen ut och kontakta strålsäkerhetsjouren när du är ute ur hytten. Detta gäller också om du skulle höra sirenen med den korta perioden.

Dessutom gäller följande:

  • Om den direktvisande dosimetern ger larm skall du omedelbart avlägsna dig från strålrörshytten och uppmana övriga som befinner sig där att göra det samma. Tryck in ett nödstopp på vägen ut och kontakta strålsäkerhetsjouren när du är ute ur hytten.
  • Strålrörshytten måste sökas av för att strålstoppen skall kunna öppnas. Under avsökningsproceduren blinkar den orange lampan på panelen och sirenen med lång alarmperiod är aktiv. Om detta sker skall du skyndsamt avlägsna dig från hytten. Är detta inte möjligt skall du istället trycka in ett nödstopp vilket avbryter avsökningen.
  • Även om det är möjligt för samtliga med tillträde att söka av en hytt, måste en separat utbildning genomgås för att ha tillstånd att genomföra en avsökning. För anställda hålls denna utbildning av strålsäkerhetsteamet. För användare hålls denna utbildning av särskilt utbildad strålrörspersonal.

7. Utgång från strålrörshytter

Vid strålrörshytterna vid 1,5 GeV-ringen och SPF är dörrarna alltid olåsta från insidan.

Vid strålrörshytterna vid 3 GeV-ringen är dörrarna låsta med elektromagnetiska lås. För att låsa upp dörren från insidan, tryck på knappen med en nyckelsymbol. Vid nödläge är det alltid möjligt att låsa upp dörren genom att trycka på den svarta knappen för nödupplåsning.

3GeV door buttons
Knappar för att låsa upp en dörr vid en strålrörshytt vid 3 GeV-ringen. Den svarta knappen används vid nödläge.

Kom ihåg att lämna tillbaka den elektroniska dosimetern vid utgången när du lämnar hytten.

Notera att den strålrörsrelaterade informationen ovan gäller strålrörshytter i drift. Strålrörshytter som ännu inte är i drift är klassificerade som skyddade områden, vilket är markerat med separata skyltar vid respektive ingång.