1. Författningskrav

De lagar, förordningar och föreskrifter som är av huvudsaklig relevans för MAX IV med avseende på joniserande strålning listas nedan för kännedom.

Strålskyddslag (SFS 2018:396)

Strålskyddsförordning (SFS 2018:506)

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning (SSMFS 2018:1)

Det finns även ett tillstånd, utfärdat av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) specifikt för MAX IV, som reglerar driften på anläggningen.

Strålsäkerhetsrelaterade rutiner, planer, instruktioner etc. ingår i MAX IV:s ledningssystem.

2. Risker förenade med arbete i strålningsmiljö

Doser från joniserande strålning mäts i sievert (Sv). En sievert är en mycket stor stråldos. Ofta används därför enheten millisievert (mSv) eller mikrosievert (µSv).

Den genomsnittliga stråldosen i Sverige är omkring 4 mSv per år. Nästan hälften, ca 2 mSv per år orsakas av radon i inomhusluft. Kosmisk strålning, naturligt förekommande radionuklider i mat, vatten, mark och byggnadsmaterial, kalium-40 i kroppen samt medicinska undersökningar bidrar till resten av totaldosen. Anställda på MAX IV erhåller i genomsnitt ca 0,3 mSv per år utöver ovannämnda dosbidrag. De individuella stråldoserna mäts med persondosimetrar, som bärs under tiden personalen befinner sig på MAX IV, normalt ca 2000 timmar per år.

De biologiska effekterna av joniserande strålning kan klassificeras antingen som akuta eller sena strålskador. Akuta skador uppstår vid höga stråldoser (över 1000 mSv) under en kort exponeringstid (veckor) vilket resulterar i cellskada eller celldöd. Detta kan leda till att ett organs funktion försämras eller upphör. Dessa skador uppstår alltid över en viss tröskeldos, vilken varierar beroende på organ- och vävnadstyp. Över denna tröskeldos kommer skadans svårighetsgrad att öka med ökad stråldos. Akuta strålskador drabbar främst benmärg, mag- och tarmsystem och centrala nervsystemet och symptomen kan vara illamående, kräkningar, diarré, hudrodnader, nedsatt immunförsvar, linsgrumling och sterilitet. I värsta fall kan akuta strålskador leda till livshotande tillstånd.

Sannolikheten för sena skador, dvs. cancer eller ärftliga effekter, ökar med stråldosen och sannolikheten att avlida p.g.a. strålningsinducerad cancer är 5% per 1000 mSv. Detta innebär att varje tillskott av strålning medför en ökad cancerrisk. Åldern har betydelse för den individuella risken där foster och småbarn är känsligare än vuxna. Djurstudier pekar på att ärftliga förändringar kan förekomma men det finns inte några statistiska belägg för att det även förekommer hos människor.

3. Strålkällor vid MAX IV

Linjäracceleratorn (linac) vid MAX IV kan accelerera elektroner till höga energier (3 GeV). Elektronerna avleds till någon av de två lagringsringarna (1.5 GeV-ringen och 3 GeV-ringen) eller till kortpulsanläggningen (SPF). Det finns huvudsakligen fyra källor till joniserande strålning vid MAX IV:

 • Elektroner som förloras från acceleratorerna ger upphov till gamma- och neutronstrålning.
 • Den ovan beskrivna strålningen kan i sin tur inducera aktivitet i acceleratorkomponenterna och närliggande material, en process benämnd (radio-)aktivering. Denna strålning finns kvar även efter att acceleratorerna stoppats och klingar av med tidskonstanter specifika för de inducerade radionukliderna.
 • Insättningselementen i ringarna och SPF producerar synkrotronljus som används för forskningen vid strålrören.
 • Klystroner avger strålning under drift.

4. Områdesindelning

När acceleratorn vid MAX IV är i drift produceras joniserande strålning. Strålningsnivåerna skiljer sig åt mellan olika områden. MAX IV är indelat i tre olika typer av områden:

 • Kontrollerat område (område med hög strålningsnivå)
 • Skyddat område (förhöjd strålningsnivå kan förekomma)
 • Ej indelat område
MAX-IV-p08-(v.2016-02-23)-2-cropped
Figuren visar de kontrollerade områdena (röda) i källarplanet (plan 8), vilka utgörs av kanontestrummet, linactunnel, SPF och SPF-strålrörshytten. Resterande områden i källarplanet är skyddade (gula).
MAX IV - R1-(v.2016-02-24)-cropped
Figuren visar de kontrollerade områdena (röda) på markplan (plan 10), vilka utgörs av 1,5 GeV- och 3 GeV-ringtunnlarna, strålrörshytterna, de två ingångarna till linactunneln samt kavitetstestrummet. Resterande områden är skyddade (gula) förutom kontorsbyggnaden som utgör ej indelat område (grönt).

Alla ingångar till skyddat och kontrollerat område är märkta enligt nedan.

skyddat_område

kontrollerat_område

5. Tillträde till skyddat område

Tillträde till skyddat område medges endast till den som tagit del av den relevanta säkerhetsinformationen och kvitterat ut ett personligt passerkort. Ytterligare krav gäller för tillträde till kontrollerat område, se stycke 7 nedan. Dörrar som leder till skyddat eller kontrollerat område är låsta och passerkortet krävs för att öppna dem.

6. Persondosimetri i skyddade och kontrollerade områden

På skyddat och kontrollerat område skall en personlig dosimeter bäras. Detta gäller hela anläggningen, förutom kontorsbyggnaden (byggnad E) som utgör ej indelat område. När dosimetern inte används ska den förvaras på en av dosimetertavlorna i närheten av ingångarna till A, B, C och D-byggnaderna.

Det finns två typer av personliga dosimetrar.

Om du är anställd vid MAX IV skall du bära en personlig TL-dosimeter (TLD).

Om du inte är anställd vid MAX IV, men tillbringar mer än två månader per år på MAX IV, skall du bära en TLD. På säkerhetsintyget ombeds du ange om du uppskattar att du kommer att tillbringa mer än två månader på MAX IV under de närmaste 12 månaderna.

Om du inte tilldelats en TLD skall du istället bära en DIS-dosimeter. Dessa kan du själv kvittera ut på bottenvåningen i kontorsbyggnaden och där finns också instruktioner för användande/återlämning.

TLD
En TL-dosimeter (TLD).
DIS
En DIS dosimeter.

Vid besök räcker det att personen som ansvarar för gruppen bär sin personliga dosimeter.

7. Tillträde till kontrollerade områden

Kontrollerade områden, d.v.s. acceleratorområden och strålrörshytter, är områden där strålningsnivåerna kan vara betydande. Personer, även besökare, under 18 års ålder får inte beträda kontrollerat område. Utöver detta gäller att endast den som har tilldelats arbetsuppgifter som kräver tillträde till kontrollerat område har tillåtelse att på egen hand beträda sådana områden. Dessutom krävs även utbildningen Strålsäkerhet för kontrollerat område för tillträde på egen hand.

Alla ingångar, inklusive betongportar, som leder till ett kontrollerat område är märkta ”kontrollerat område” och är försedda med informationslampor ovanför dörren.

acc_dörr_liten
Tillträdesdörr acceleratorområde.
20160302_172506-rot
Tillträdesdörr strålrörshytt.
20160729_163515_resized_cropped
Öppen betongport till ett acceleratorområde.

8. Strålning utanför kontrollerade områden

MAX IV har implementerat en dosrestriktion som innebär att dosen till arbetstagare inte ska överstiga 1 mSv under ett år. Detta har legat till grund för dimensioneringen av väggarna som omger acceleratorerna och strålrören. Strålnivåerna i angränsande områdena övervakas huvudsakligen av nätverkskopplade och i personsäkerhetssystemet integrerade strålningsmonitorer.

Klystrongalleriet löper parallellt med linactunneln och i den finns 21 klystroner placerade. Dessa avger strålning under drift. Vid arbete närmare än 2 m från en klystron skall direktvisande elektronisk dosimeter användas. Om dosimetern larmar skall strålsäkerhetsjouren kontaktas.

9. Radiologiskt arbetstillstånd

Det är förbjudet att ändra på eller flytta utrustning som kan påverka strålsäkerheten utan tillstånd från strålsäkerhetsteamet. Detta inkluderar följande:

 • Det är förbjudet att flytta, avlägsna eller ändra på skärmningsmaterial, såsom betong, järn och bly.
 • Strålrörshytterna är skärmade med bly och målade med orange färg. Det är förbjudet att borra eller på annat sätt utföra ändringar på hytterna, eftersom strålning då kan ta sig ut. Detta gäller även röret som transporterar synkrotronljuset från optik- till experimenthytten.
 • Det är förbjudet att demontera eller öppna de orange skydden (chikanerna) som används för kabel- och mediagenomföringar vid strålrörshytterna.
 • Det är förbjudet att ändra eller flytta komponenter eller utrustning som ingår i personsäkerhetssystemet, såsom dörrbrytare och strålningsmonitorer.
 • Det är förbjudet att utföra arbeten på kontaktorerna till klystronerna och RF-sändarna.

 

I vissa fall är utrustningen märkt, eller märkt och låst, men detta är inte alltid fallet.

20160801_142103_resized 20160801_142410_resized

Innan arbete enligt ovan genomförs skall ett radiologiskt arbetstillstånd (RWP) utfärdas tillsammans med strålsäkerhetsteamet. Tillståndet skall vara signerat både av personen som ska utföra arbetet och av en person som tillhör strålsäkerhetsteamet.

10. Övriga regler

 • För att förhindra att personer utsätts för förhöjda strålnivåer kan områden tillfälligt spärras av. Avspärrningen är i dessa fall märkt med skylt för strålningsfara och området får då inte beträdas.
 • Det är förbjudet att strömsätta modulatorer och RF-sändare med alternativt kablage.
 • Det är förbjudet att, utan strålsäkerhetsteamets godkännande, till MAX IV medföra, beställa eller köpa strålkällor, radioaktivt material eller annan utrustning (t ex röntgenrör och UV-lampor) som kan avge joniserande strålning.
 • Gravida arbetstagare har laglig rätt att omplaceras till arbete som inte innebär någon exponering för joniserande strålning utöver den som personer i allmänheten får exponeras för. MAX IV är även, i enlighet med lagen, skyldig att informera arbetstagare om vikten av att tidigt anmäla graviditet till arbetsgivaren. Du är välkommen att, i förtroende, kontakta strålsäkerhetsteamet vid eventuella frågor rörande detta.

 

20131009_135743-600
Tillfälligt avspärrat område.

11. Kontaktinformation

Om du har frågor, vill ha mer information eller vill ta upp något relaterat till strålsäkerheten vid anläggningen kontakta gärna stålsäkerhetsteamet. Antingen via teamets jourtelefon eller genom att kontakta någon av team-medlemmarna direkt.

 

Strålsäkerhetsjouren
+46 (0)703 97 32 96 På MAX IV under drift

 

Fyra av strålsäkerhetsteamets medlemmar (enligt nedan) utgör den Strålskyddsexpertfunktion som krävs och har godkänts av Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

Anders Rosborg – Team leader +46 (0)733 32 33 07 Ingår i Strålskyddsexpertfunktionen
Stuart Ansell +46 (0)725 36 77 79 Ingår i Strålskyddsexpertfunktionen
Konstantin Batkov +46 (0)730 97 37 75
Magnus Hörling +46 (0)706 69 59 60 Ingår i Strålskyddsexpertfunktionen
Johnny Kvistholm +46 (0)703 52 37 30
Jimmy Malmqvist +46 (0)725 53 62 54
Johanna Paulsson +46 (0)722 25 45 25 Ingår i Strålskyddsexpertfunktionen
Hira Qazilbash +46 (0)738 67 43 45 Vikarie för Josefin Reftlér
Josefin Reftlér +46 (0)724 51 29 91 Föräldraledig
Brian Wakely +46 (0)724 52 96 68