18 april 2016

Det högpresterande synkrotronljuslaboratoriet MAX IV håller just nu på att byggas på 19 hektar av traditionell jordbruksmark utanför Lund i södra Sverige. Den avancerade forskningsanläggningen blir den första byggnaden i det som ska bli forskarbyn Science Village Scandinavia i Brunnshögsområdet i nordöstra Lund.

År 2011 fick Snøhetta uppdraget att utforma landskapsarkitekturen runt anläggningen och har tagit fram platsspecifika parametrar för gestaltningen av landskapet. MAX IV är ett nationellt forskningslaboratorium som drivs gemensamt av Vetenskapsrådet och Lunds universitet. Det mest framträdande inslaget i byggnaden är de två lagringsringarna, varav den största har en omkrets på 528 meter och en frielektronslaser som får elektroner via en linjäraccelerator på 250 meter. Landskapet runt MAX IV är för närvarande under uppbyggnad och kommer att invigas sommaren 2016.

Gestaltningen av landskapet bygger på fyra viktiga faktorer:

1. Markvibrationer – Synkrotronteknik måste kunna skyddas mot vibrationer i marken. Genom tester upptäckte dynamikgruppen, som består av forskare och ingenjörer, att den näraliggande motorvägen (E22) medför markvibrationer som kan påverka experimenten i laboratorier. För att begränsa vibrationerna har den relativt plana marken gjorts mer kuperad och kaotisk.

2. Jordanvändning – Hur skulle all den uppgrävda jorden på anläggningsområdet kunna återanvändas på ett optimalt sätt? För att behålla den uppgrävda jorden på plats och möjliggöra att området återgår till odlingsmark när synkrotronljusanläggningen inte längre behövs tillämpas cut and fill så att all uppgrävd jord kommer till användning för olika ändamål på området. Genom att ladda upp en digital tredimensionell modell direkt i de GPS-styrda grävmaskinerna kunde all jord direkt transporteras till dess slutliga läge. I september 2011 hade cirka 60 % av kullarna skapats. Ingen jord transporterades bort från området. Det kuperade området kommer att slutföras 2016.

3. Dagvattenhantering – Lunds kommun begränsar den mängd vatten som tillåts inom stadens ledningssystem så allt vatten på MAX IV-området måste samlas och lagras där. Både torra och våta dammar anläggs för att hantera såväl 1-årsregn som 100-årsregn.

4. Växter och underhåll – Kunden har ett 25-årigt underhållsavtal med byggherren. Närheten till naturreservatet Kungsmarken har gjort det möjligt and använda ett urval naturligt växande arter genom att skörda hö och sprida ut den över det nya kuperade området som ger växterna fem växtsäsonger fram till områdets färdigställande under sommaren 2016. Underhållet bygger på en kombination av betande får och vanliga maskiner för ängsunderhåll.

MAXlabIV 120131 Foto: Klas Andersson
MAX IV 120131
Foto: Klas Andersson

Markvibrationer som en gestaltningsparameter och identitetsskapare

Markvibrationer uppstår genom våglängder på 10‒40 meter som följer markens profil. Ju plattare marken är desto mer kommer vibrationerna att störa laboratorieexperimenten. Kunskapen om detta ledde till utformandet av mängder av kullar som ger en ojämn topografi med en anslående profil, bra dagvattenhantering och jordanvändning.

Tredimensionell modellering visade sig vara av avgörande betydelse av flera skäl. Landskapsutformningen togs fram genom att extrahera rationella värden ur vibrationernas karaktär och sätta in dem i en generell modell (Grasshopper, en plugin i Rhino). Den stora lagringsringen användes som utgångspunkt för ett vågmönster med linjer som korsar varandra. Linjerna angav platserna för framtida experimentstationer och relaterades till våglängder på 10‒40 meter med en amplitud på 4,5 meter. Dynamikgruppen betonade att ett så kaotiskt mönster som möjligt var önskvärt.

En andra uppsättning vågor åstadkoms genom en spiralrörelse med utgångspunkt i lagringsringen och med områdets gräns som slutpunkt. Vår digitala modell gjorde det möjligt att fortgående testa hur mönstret skulle kunna reducera vibrationerna.

MAX IV har kommit till genom ett samarbete med kunden, konsulter och byggherren och kommer att vara ”under konstruktion” fram till invigningen 2016. Byggherren, PEAB/Wihlborgs, kommer att fortsätta att vara engagerad genom ett 25-årigt underhållsavtal.

MAX IV-området är miljövänligt utformat och är det första steget mot en omvandling av nordöstra Lund från jordbruksmark till Science Village Scandinavia, i vilket även ingår byggande av bostäder.

Det offentliga rummet förändras av att ett nytt grönt strövområde, snarare än ett avstängt och avgränsat forskningscentrum, tillkommer. Kuperad ängsmark för allmänhetens bruk innebär ett nytt förhållningssätt till forskningsanläggningar.

Steget från avancerad geometri till tillverkning är fortfarande den största utmaningen för modern arkitektur. För MAX IV kan processen liknas vid att låta en jättelik 3D-skrivare skriva ut projektet i full skala. Kombination av den högteknologiska forskningsanläggningen och den lågteknologiska ängsmarken ger sinnebilden för vågorna som skyddar anläggningen från vibrationerna. Den digitala modellen får en sista analog tolkning genom maskinoperatörens hand och det lokala ängsgräset som berättar en underhållande och funktionell historia om den lokalt baserade forskningsanläggningen.

 

Om Snøhetta

I mer än 25 år har Snøhetta utformat några av världens mest uppmärksammade offentliga och kulturella projekt. En rivstart ägde rum 1989 med det vinnande bidraget till utformningen av det nya biblioteket i egyptiska Alexandria. Detta projekt följdes av operahuset i Oslo, 11 september-paviljongen vid World Trade Center i New York, utbyggnaden av Museum of Modern Art i San Francisco och många fler. Genomgående från början har varit ett gränsöverskridande tillvägagångssätt som kombinerar byggnads- och landskapsarkitektur med inredning.

För närvarande arbetar Snøhetta med ett antal offentliga och kulturella projekt som t ex ombyggnaden av Times Square i New York, Lascaux-museet i Montignac i Frankrike, Calgarys nya centralbibliotek i Alberta i Kanada, Le Mondes redaktionsbyggnad i Paris och Far Rockaway-biblioteket i Queens i New York. Nyligen färdigställdes Ryerson University Student Learning Centre i Toronto som erhöll ett pris från amerikanska AIA 2015. Byrån hörde till en av sju som bedömdes för att utforma Obama Presidential Center i Chicago.

Bland många utmärkelser har Snøhetta mottagit World Architecture Award för Bibliotheca Alexandrina och Operahuset i Oslo samt Aga Kahn Prize for Architecture för biblioteket i Alexandria. År 2013 fick Snøhettas utformning av James B. Hunt Jr. Library vid North Carolina State University American Institute of Architects and American Library Association’s Library Building Award bland många andra utmärkelser. Sedan det färdigställdes 2008 har Operahuset i Oslo också mottagit Mies van der Rohe European Union Prize for Architecture, EDRA (Environmental Design Research Association) Great Places Award, European Prize for Urban Public Space, The International Architecture Award och The Global Award for Sustainable Architecture 2010.

201109_N21 kopia
© Snøhetta

Kontakt

För högupplösta bilder och förfrågningar går det bra att skriva till .

Läs mer om Snøhetta och våra aktuella projekt på snohetta.com eller följ oss på Instagram, Facebook, Twitter eller LinkedIn.